August 6, 2020

รับเสด็จแบบ New Normal

      “ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า​ เด็กทุกคนควรได้รับโอกาสในการเรียนที่เท่าเทียมกัน​ รวมถึงพัฒนาทักษะ​และความสามารถ​ที่จำเป็นผ่านกระบวนการหลากหลายรูปแบบ​ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้​ เป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่จะช่วยกันมอบโอกาสให้แก่เด็กเหล่านั้น​ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การทำงานร่วมกันในลักษณะพันธมิตรจึงนับเป็นสิ่งสำคัญ” – พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ […]