August 6, 2020

งานประชุมออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทยด้านความเสมอภาคทางการศึกษา

ผ่านไปแล้วกับการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การยูเนสโก (กรุงเทพฯ) และองค์การยูนิเซฟ (ประเทศไทย) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมและทรงปาถกฐาพิเศษ “สี่ทศววรษ […]