August 6, 2020

รับเสด็จแบบ New Normal

      “ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า​ เด็กทุกคนควรได้รับโอกาสในการเรียนที่เท่าเทียมกัน​ รวมถึงพัฒนาทักษะ​และความสามารถ​ที่จำเป็นผ่านกระบวนการหลากหลายรูปแบบ​ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้​ เป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่จะช่วยกันมอบโอกาสให้แก่เด็กเหล่านั้น​ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การทำงานร่วมกันในลักษณะพันธมิตรจึงนับเป็นสิ่งสำคัญ” – พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ […]
August 6, 2020

งานประชุมออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทยด้านความเสมอภาคทางการศึกษา

ผ่านไปแล้วกับการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การยูเนสโก (กรุงเทพฯ) และองค์การยูนิเซฟ (ประเทศไทย)           […]
June 17, 2020

“The International Conference on Equitable Education: All for Education” organized by Equitable Education Fund (EEF.)

  Event Name: “The International Conference on Equitable: All for Education” Event Date: 10 – 11 July 2020 Hosted by: Equitable Education Fund (EEF.) https://afe2020.eef.or.th/   […]